Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities

Voor de doeleinden van deze bepalingen hebben de volgende termen de volgende betekenissen:

Herroepingstermijn: de periode waarin de consument zijn herroepingsrecht kan uitoefenen.
Consument: een natuurlijke persoon die geen beroepsactiviteit uitoefent en een overeenkomst op afstand sluit met de verkoper.
Dag: een kalenderdag.
Overeenkomst voor bepaalde tijd: een op afstand gesloten overeenkomst voor de geleidelijke levering van goederen en/of diensten.
Duurzaam medium: elk medium dat de klant of verkoper in staat stelt informatie op te slaan op een manier die toekomstige toegang en onveranderde reproductie van de informatie mogelijk maakt.
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst.
Ondernemer: een natuurlijke of rechtspersoon die goederen en/of diensten aan particuliere klanten op afstand aanbiedt.
Overeenkomst op afstand: het sluiten van een overeenkomst met behulp van communicatietechnologie zonder dat klant en verkoper tegelijkertijd op dezelfde plaats zijn.
Communicatietechnologie op afstand: een middel dat kan worden gebruikt om een overeenkomst te sluiten zonder dat klant en verkoper tegelijkertijd aanwezig zijn.
Algemene Voorwaarden: de standaardvoorwaarden van de verkoper.

Artikel 2 - Identiteit van de Verkoper

E-mail: support@lisalily.com


Artikel 3 - Toepasselijkheid

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de verkoper en op elke op afstand gesloten overeenkomst en op elke bestelling tussen de verkoper en de klant. Voor het sluiten van de overeenkomst op afstand worden de Algemene Voorwaarden ter beschikking gesteld aan de klant.

Artikel 4 - Het Aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of aan voorwaarden is onderworpen, wordt dit duidelijk vermeld. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige beschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. Duidelijke fouten in het aanbod binden de verkoper niet. Foto's, specificaties en informatie in het aanbod zijn ter illustratie en vormen geen grond voor schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 5 - De Overeenkomst

Deze overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant het aanbod aanvaardt en aan de vereiste voorwaarden voldoet. Bij elektronische aanvaarding bevestigt de verkoper onmiddellijk elektronisch de ontvangst van de aanvaarding. Zolang deze ontvangst niet is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden. De verkoper neemt passende maatregelen om de elektronische overdracht van gegevens te beveiligen.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Voor aankopen van producten heeft de klant het recht om de overeenkomst zonder opgave van reden binnen 30 dagen te ontbinden. De termijn begint de dag na ontvangst van het product door de klant. Gedurende deze periode moet de klant het product en de verpakking zorgvuldig behandelen en het slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om te bepalen of hij het product wil behouden. Binnen 30 dagen na ontvangst moet de klant de verkoper schriftelijk of per e-mail op de hoogte stellen van zijn voornemen om van zijn herroepingsrecht gebruik te maken. Na deze kennisgeving heeft de klant nog 30 dagen om het product terug te sturen, met tijdig bewijs van verzending. Bij gebrek aan kennisgeving of terugzending binnen de gestelde termijnen wordt de aankoop als definitief beschouwd.

Artikel 7 - Kosten bij Annulering

Bij uitoefening van het herroepingsrecht zijn de retourkosten voor rekening van de consument. De ondernemer zal het door de consument betaalde bedrag binnen 5 dagen na ontvangst van de retourzending terugbetalen, mits het product volledig is teruggestuurd of er voldoende bewijs is van volledige terugzending.

Artikel 8 - Uitsluiting van het Herroepingsrecht

Voor bepaalde producten kan de ondernemer het herroepingsrecht van de consument uitsluiten, mits dit duidelijk en tijdig wordt vermeld in het aanbod vóór het sluiten van de overeenkomst. Dit geldt met name voor op maat gemaakte producten, persoonlijke artikelen, niet-retourneerbare of bederfelijke producten, producten die onderhevig zijn aan prijsfluctuaties op de financiële markt, geopende audio- en video-opnamen, software en hygiëneproducten waarvan de verpakking is geopend. Uitzonderingen zijn ook voorzien voor diensten met specifieke termijnen of die al zijn begonnen met instemming van de consument vóór het verstrijken van de bedenktijd, evenals voor weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 - Prijzen

Gedurende de geldigheidsduur van het aanbod worden de prijzen van producten en diensten niet verhoogd, tenzij er wijzigingen zijn in de btw-tarieven. Prijswijzigingen tot 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst zijn slechts toegestaan indien wettelijk vereist. Na 3 maanden zijn prijsverhogingen alleen toegestaan indien de consument hiermee instemt of het recht heeft de overeenkomst te ontbinden. Leveringen buiten de EU kunnen onderworpen zijn aan douanerechten of administratieve kosten door de post- of koeriersdienst. Drukfouten zijn voorbehouden en de ondernemer is niet verplicht producten te leveren tegen een onjuiste prijs.

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

De ondernemer staat in voor de conformiteit van de producten en diensten met de overeenkomst, de specificaties zoals vermeld in het aanbod, evenals de gebruikelijke normen van kwaliteit en gebruik, en de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen. Elk gebrek moet schriftelijk worden gemeld binnen 30 dagen na levering. De garantieperiode komt overeen met de fabrieksgarantie, en de ondernemer is niet verantwoordelijk voor de geschiktheid van de producten voor specifieke toepassingen of doeleinden. De garantie is niet van toepassing in geval van eigen reparatie, onjuist gebruik, blootstelling aan ongeschikte omstandigheden, of schending van voorschriften.

Artikel 11 - Levering en Uitvoering

De handelaar verbindt zich tot de grootste zorgvuldigheid bij het ontvangen en uitvoeren van bestellingen van producten. Levering gebeurt binnen een termijn van 30 dagen, tenzij anders overeengekomen. Vertragingen of onvolledige uitvoeringen worden uiterlijk binnen 30 dagen na de bestelling aan de consument gemeld. Bij vertraging of onvolledige uitvoering heeft de consument het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden en een vergoeding te ontvangen. Bij ontbinding zal de handelaar het betaalde bedrag binnen 5 dagen na ontbinding terugbetalen. Bij onmogelijkheid om een besteld product te leveren, zal de handelaar proberen een vervangend artikel voor te stellen, duidelijk aangegeven bij de levering. Het herroepingsrecht is niet uitgesloten voor vervangende artikelen, en eventuele retourkosten zijn voor rekening van de handelaar. Het risico van schade of verlies van producten berust bij de handelaar tot aan de levering aan de consument of een aangewezen vertegenwoordiger, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 12 - Overeenkomsten met bepaalde looptijd: Duur, Opzegging en Verlenging

Opzegging: Een overeenkomst voor onbepaalde tijd, gericht op de regelmatige levering van producten (inclusief elektriciteit) of diensten, kan te allen tijde door de consument worden opgezegd volgens de overeengekomen opzeggingsregels en met een maximale opzegtermijn van een maand. Voor een overeenkomst voor bepaalde tijd, gericht op de regelmatige levering van producten of diensten, kan de consument deze opzeggen aan het einde van de overeengekomen periode volgens de overeengekomen opzeggingsregels en met een maximale opzegtermijn van een maand. Voor beide soorten overeenkomsten kan de consument te allen tijde opzeggen onder dezelfde voorwaarden als die gesteld door de handelaar.

Verlenging: Een overeenkomst voor bepaalde tijd, gericht op de regelmatige levering van producten of diensten, wordt niet automatisch verlengd voor een bepaalde duur. Een uitzondering geldt voor een overeenkomst voor de regelmatige levering van kranten, tijdschriften en periodieken, die stilzwijgend kan worden verlengd voor maximaal drie maanden, mits de consument binnen een maand voor het einde kan opzeggen. Een overeenkomst voor de regelmatige levering van kranten, tijdschriften en periodieken als onderdeel van een proefabonnement eindigt automatisch aan het einde van de introductieperiode.

Duur: Voor overeenkomsten met een duur van meer dan een jaar kan de consument deze te allen tijde na een jaar opzeggen met een maximale opzegtermijn van een maand, mits dit redelijk en billijk is.

Artikel 13 - Betaling

Tenzij anders overeengekomen, dient de consument de betaling te verrichten binnen 7 werkdagen na aanvang van de bedenktijd, zoals bepaald in artikel 6, lid 1. Voor diensten begint deze termijn nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen. Bij onjuiste betalingsgegevens is de consument verplicht de handelaar hier onmiddellijk van op de hoogte te stellen. Bij niet-betaling door de consument is de handelaar, behoudens wettelijke beperkingen, gerechtigd de overeengekomen kosten in rekening te brengen bij de consument.

Artikel 14 - Klachtenprocedure

Bij klachten over de uitvoering van de overeenkomst moet de consument de handelaar binnen 30 dagen na ontdekking van de gebreken hierover volledig en duidelijk informeren. De handelaar zal binnen 30 dagen na ontvangst op klachten reageren. Indien de afhandeling van een klacht meer tijd vergt, zal de handelaar binnen de eerste 30 dagen een ontvangstbevestiging sturen met vermelding van de verwachte termijn voor afhandeling. Indien een klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor arbitrage. Deze klachtenprocedure doet geen afbreuk aan de verplichtingen van de handelaar, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Bij gegrond bevonden klachten zal de handelaar naar eigen goeddunken vervangende leveringen of gratis reparaties uitvoeren.

Artikel 15 - Geschillen

Overeenkomsten tussen de professional en de consument waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend beheerst door het HK recht, ongeacht de woonplaats van de consument.